Các học phần

Học phần 1: Phát triển kinh doanh đối với mảng quản lý tài sản

Học phần 3: Client Acquisition

Học phần 4: Phân tích chiến lược khai thác các nhóm khách hàng

Học phần 5: Client Management

Học phần 6: Phục vụ khách hàng HNWI

Học phần 7: Các vấn đề trong việc phục vụ khách hàng HNWI

Học phần 8: Sales Process

Học phần 9: Financial Management

Học phần 10: Communication

Học phần 11: Time Management

Học phần 12: Education

Shopping Cart
Scroll to Top