Wealth Management Fundamentals

Các môn học

 • Tổng quan về thị trường quản lý tài sản
 • Vai trò tư vấn quản lý tài sản và quản lý tài sản
 • Các phân khúc khách hàng quản lý tài sản
 • Đặc điểm và mục tiêu đầu tư của nhóm khách hàng mục tiêu
 • Giá trị của dịch vụ quản lý tài sản tạo ra cho khách hàng
 • Một ngày làm việc của PB và IA
 • Case study về tình huống khách hàng điển hình
 • Quy trình thực hiện dịch vụ quản lý tài sản
 • Các tiêu chuẩn về năng lực của người tư vấn quản lý tài sản
 • Hoạt động nghiên cứu thị trường
 • Hoạt động nghiên cứu khách hang
 • Case study về quy trình quản  lý tài sản
 • Bản chất của hoạt động đầu tư và rủi ro
 • Mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của khách hàng
 • Đo lường mức sinh lời và rủi ro của công cụ đầu tư
 • Các lớp tài sản trên thị trường và mức sinh lời kỳ vọng
 • Đo lường rủi ro của công cụ đầu tư
 • Xác định phân phối của mức sinh lời của công cụ
 • Ước lượng mức tin cậy cho mức sinh lời của công cụ
 • Các chỉ số sinh lời điều chỉnh rủi ro                           
 • Phân tích đặc điểm các loại chứng chỉ quỹ trên thị trường
 • Phân tích vĩ mô quyết định loại tài sản đầu tư
 • Các yếu tố ảnh hưởng mức sinh lời của các lớp tài sản
 • Khái niệm danh mục đầu tư và tối ưu hóa danh mục
 • Áp dụng thống kê trong việc xác định mức sinh lời kỳ vọng cho kế hoạch tài chính của khách hàng
 • Case study các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau                  
 •  
 • Qúa trình thu thập thông tin khách hàng
 • Phương pháp đặt câu hỏi
 • Khai thác hiệu quả bộ công cụ questionnaire
 • Phân tích đặc điểm và nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau
 • Thực hành các case study phân tích thông tin khách hàng
 •  IPS và vai trò của IPS trong việc quản lý danh mục đầu tư
 • Các nội dung cơ bản trong một IPS
 • Case study IPS dành cho các nhóm khách hàng khác nhau
 • Qúa trình phối hợp giữa PB và IA trong quá trình thiết lập danh mục và quản lý đầu tư
 • Qúa trình phân bổ tài sản
 • Qúa trình thực hiện đầu tư
 • Cập nhật thông tin về kết quả đầu tư cho khách hàng
 • Các nội dung trong báo cáo kết quả đầu tư cho khách hàng
 • Phân tích các yếu tố tác động đến mức sinh lời của danh mục
 • Case study phân tích kết quả đầu tư cho khách hàng
 • Vai trò của niềm tin và đạo đức nghề nghiệp
 • Tác phong và ứng xử chuyên nghiệp trong quá trình tác nghiệp
 • Tư duy doanh nghiệp và góc nhìn doanh nghiệp
 • Khung năng lực cần có đối với IB và IA
 • Các tiêu chuẩn liên quan trong quá trình tác nghiệp dành cho PB và IA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Shopping Cart
Scroll to Top