Wealth Management Fundamentals

Các môn học

 • Tổng quan về thị trường quản lý tài sản
 • Vai trò tư vấn quản lý tài sản và quản lý tài sản
 • Các phân khúc khách hàng quản lý tài sản
 • Đặc điểm và mục tiêu đầu tư của nhóm khách hàng mục tiêu
 • Giá trị của dịch vụ quản lý tài sản tạo ra cho khách hàng
 • Một ngày làm việc của PB và IA
 • Case study về tình huống khách hàng điển hình
 • Quy trình thực hiện dịch vụ quản lý tài sản
 • Các tiêu chuẩn về năng lực của người tư vấn quản lý tài sản
 • Hoạt động nghiên cứu thị trường
 • Hoạt động nghiên cứu khách hang
 • Case study về quy trình quản  lý tài sản
 • Bản chất của hoạt động đầu tư và rủi ro
 • Mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của khách hàng
 • Đo lường mức sinh lời và rủi ro của công cụ đầu tư
 • Các lớp tài sản trên thị trường và mức sinh lời kỳ vọng
 • Đo lường rủi ro của công cụ đầu tư
 • Xác định phân phối của mức sinh lời của công cụ
 • Ước lượng mức tin cậy cho mức sinh lời của công cụ
 • Các chỉ số sinh lời điều chỉnh rủi ro                           
 • Phân tích đặc điểm các loại chứng chỉ quỹ trên thị trường
 • Phân tích vĩ mô quyết định loại tài sản đầu tư
 • Các yếu tố ảnh hưởng mức sinh lời của các lớp tài sản
 • Khái niệm danh mục đầu tư và tối ưu hóa danh mục
 • Áp dụng thống kê trong việc xác định mức sinh lời kỳ vọng cho kế hoạch tài chính của khách hàng
 • Case study các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau                  
 •  
 • Qúa trình thu thập thông tin khách hàng
 • Phương pháp đặt câu hỏi
 • Khai thác hiệu quả bộ công cụ questionnaire
 • Phân tích đặc điểm và nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau
 • Thực hành các case study phân tích thông tin khách hàng
 •  IPS và vai trò của IPS trong việc quản lý danh mục đầu tư
 • Các nội dung cơ bản trong một IPS
 • Case study IPS dành cho các nhóm khách hàng khác nhau
 • Qúa trình phối hợp giữa PB và IA trong quá trình thiết lập danh mục và quản lý đầu tư
 • Qúa trình phân bổ tài sản
 • Qúa trình thực hiện đầu tư
 • Cập nhật thông tin về kết quả đầu tư cho khách hàng
 • Các nội dung trong báo cáo kết quả đầu tư cho khách hàng
 • Phân tích các yếu tố tác động đến mức sinh lời của danh mục
 • Case study phân tích kết quả đầu tư cho khách hàng
 • Vai trò của niềm tin và đạo đức nghề nghiệp
 • Tác phong và ứng xử chuyên nghiệp trong quá trình tác nghiệp
 • Tư duy doanh nghiệp và góc nhìn doanh nghiệp
 • Khung năng lực cần có đối với IB và IA
 • Các tiêu chuẩn liên quan trong quá trình tác nghiệp dành cho PB và IA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...