Private Banker

Các môn học

 • Cập nhật thông tin vĩ mô từ các báo cáo phân tích
 • Phân tích triển vọng vĩ mô đến các nhóm ngành nghề khác nhau
 • Phân tích tác động của các thông tin vĩ mô để các lớp tài sản
 • Phân tích triển vọng của các lớp tài sản
 • Các nguyên tắc trong quá trình định giá
 • Các phương pháp định giá cổ phiếu
 • Các yếu tố ảnh hướng đến giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp
 • Phương pháp xác định giá trị của các tài sản tài chính khác như trái phiếu và bất động sản
 • Thực hành xác định giá trị của các lớp tài sản
 • Các nội dung cần chuẩn bị trong việc tương tác với khách hàng
 • Cập nhật thông tin diễn biến thị trường
 • Cập nhật thông tin về triển vọng các lớp tài sản
 • Phân tích về đặc điểm kinh doanh của khách hàng
 • Thực hiện KYC và ALM về thông tin khách hàng
 • Kỹ thuật trong việc thu thập thông tin của khách hàng
 • Thu nhập thông tin từ phiếu khảo sát
 • Cách đặt câu hỏi với khách hàng
 • Tổng hợp thông tin về đặc điểm của khách hàng: mục tiêu đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro
 • Tầm quan trọng của IPS trong việc triển khai quản lý đầu tư
 • Case study xây dựng IPS cho khách hàng
 • Thực hành và phân tích Case study 1
 • Thực hành và phân tích Case study 2
 • Thực hành và phân tích Case study 3
 • Tổng hợp và khái quát các vấn đề
 • Các lỗi hành vi thường thấy ở khách hàng
 • Phân tích các lỗi hành vi của các nhóm khách hàng khác nhau
 • Tác động của các lỗi hành vi đến quá trình tương tác của khách hàng
 • Tích hợp lỗi hành vi của khách hàng vào quá trình xây dựng IPS
 • Hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp
 • Đặc điểm dòng tiền của các ngành nghề khác nhau
 • Phân tích dòng tiền của doanh nghiệp
 • Tham gia vào quá trình hỗ trợ quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp
 • Các nhu cầu tài chính đặc thù của nhóm khách hàng HNWI
 • Vấn đề phân bổ tài sản toàn cầu
 • Vấn đề về kế hoạch chuyển giao doanh nghiệp
 • Vấn đề cho tặng tài sản cho thế hệ sau
 • Thu thập và phân tích thông tin đối với nhóm khách hàng HNWI
 • Tích hợp các thông tin đặc thù vào IPS
 • Duy trì quan hệ thông tin với khách
 • Cập nhật thông tin về kết quả đầu tư cho khách hàng
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng kết quả đầu tư của danh mục
 • Thực hành soạn thảo email về kết quả đầu tư cho khách hàng
 • Thực hành viết báo cáo trình bày kết quả đầu tư
 •  
 • Xây dựng hệ thống theo dõi hoạt động đầu tư của  khách hàng
 • Quản lý thông tin khách hàng theo tập khách hàng đã phân loại
 • Cập nhật sự thay đổi trong thông tin của khách hàng và tiến hành điều chỉnh IPS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Shopping Cart
Scroll to Top