Investment Advisor 1

Các môn học

 • Cập nhật thông tin vĩ mô từ các báo cáo phân tích
 • Phân tích triển vọng vĩ mô đến các nhóm ngành nghề khác nhau
 • Phân tích tác động của các thông tin vĩ mô để các lớp tài sản
 • Phân tích triển vọng của các lớp tài sản
 • Các trường phái phân tích vĩ mô
 • Phân tích chuyên sâu về mức sinh lời của các loại tài sản
 • Xây dựng các báo cáo phân tích triển vọng của thị trường vốn nội bộ
 • Các nguyên tắc trong quá trình định giá
 • Các yếu tố ảnh hướng đến giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp
 • Các template định giá cổ phiếu
 • Thực hành xác định giá trị của các lớp tài sản
 • Các phân khúc bất động sản ở Việt Nam
 • Phân tích đặc điểm nhà đầu tư của các phân khúc bất động sản khác nhau
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến mức biến động giá bất động sản ở mỗi phân khúc
 • Các phương pháp định giá bất động sản
 • Hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp của nhà đầu tư
 • Đặc điểm dòng tiền của các ngành nghề khác nhau
 • Phân tích dòng tiền của doanh nghiệp
 • Tham gia vào quá trình hỗ trợ quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư dựa trên đặc điểm dòng tiền của doanh nghiệp
 • Sự phối hợp giữa PB và IA
 • Sự phối hợp giữa IA và Dragon
 • Tầm quan trọng của IPS trong việc triển khai quản lý đầu tư
 • Case study xây dựng IPS cho khách hàng
 • Xây dựng phân bổ danh mục chiến lược
 • Xây dựng phân bổ danh mục chiến thuật
 • Tích hợp các lỗi tài chính hành vi của khách hàng vào danh mục
 • Thực hành xây dựng phân bổ danh mục
 • Theo dõi mức biến động của danh mục
 • Thực hiện quá trình tái cơ cấu danh mục
 • Tối ưu hóa danh mục đầu tư
 • Case study của việc thực hiện tái cơ cấu danh mục
 • Quản trị rủi ro cho hoạt động đầu tư cho toàn danh mục khách hàng
 • Sử dụng các công cụ phái sinh cho việc quản trị rủi ro
 • Xây dựng các báo cáo quản trị rủi ro
 • So sánh sự khác biệt trong kết quả đầu tư so với benchmark
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng kết quả đầu tư của danh mục
 • Thực hành viết báo cáo trình bày kết quả đầu tư
Shopping Cart
Scroll to Top