Private Banking 1

Các môn học

 • Cập nhật thông tin vĩ mô từ các báo cáo phân tích
 • Phân tích triển vọng vĩ mô đến các nhóm ngành nghề khác nhau
 • Phân tích tác động của các thông tin vĩ mô để các lớp tài sản
 • Phân tích triển vọng của các lớp tài sản
 • Các nguyên tắc trong quá trình định giá
 • Các phương pháp định giá cổ phiếu
 • Các yếu tố ảnh hướng đến giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp
 • Phương pháp xác định giá trị của các tài sản tài chính khác như trái phiếu và bất động sản
 • Thực hành xác định giá trị của các lớp tài sản
 • Các nội dung cần chuẩn bị trong việc tương tác với khách hàng
 • Cập nhật thông tin diễn biến thị trường
 • Cập nhật thông tin về triển vọng các lớp tài sản
 • Phân tích về đặc điểm kinh doanh của khách hàng
 • Thực hiện KYC và ALM về thông tin khách hàng
 • Kỹ thuật trong việc thu thập thông tin của khách hàng
 • Thu nhập thông tin từ phiếu khảo sát
 • Cách đặt câu hỏi với khách hàng
 • Tổng hợp thông tin về đặc điểm của khách hàng: mục tiêu đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro
 • Tầm quan trọng của IPS trong việc triển khai quản lý đầu tư
 • Case study xây dựng IPS cho khách hàng
 • Thực hành và phân tích Case study 1
 • Thực hành và phân tích Case study 2
 • Thực hành và phân tích Case study 3
 • Tổng hợp và khái quát các vấn đề
 • Các lỗi hành vi thường thấy ở khách hàng
 • Phân tích các lỗi hành vi của các nhóm khách hàng khác nhau
 • Tác động của các lỗi hành vi đến quá trình tương tác của khách hàng
 • Tích hợp lỗi hành vi của khách hàng vào quá trình xây dựng IPS
 • Hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp
 • Đặc điểm dòng tiền của các ngành nghề khác nhau
 • Phân tích dòng tiền của doanh nghiệp
 • Tham gia vào quá trình hỗ trợ quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp
 • Các nhu cầu tài chính đặc thù của nhóm khách hàng HNWI
 • Vấn đề phân bổ tài sản toàn cầu
 • Vấn đề về kế hoạch chuyển giao doanh nghiệp
 • Vấn đề cho tặng tài sản cho thế hệ sau
 • Thu thập và phân tích thông tin đối với nhóm khách hàng HNWI
 • Tích hợp các thông tin đặc thù vào IPS
 • Duy trì quan hệ thông tin với khách
 • Cập nhật thông tin về kết quả đầu tư cho khách hàng
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng kết quả đầu tư của danh mục
 • Thực hành soạn thảo email về kết quả đầu tư cho khách hàng
 • Thực hành viết báo cáo trình bày kết quả đầu tư
 •  
 • Xây dựng hệ thống theo dõi hoạt động đầu tư của  khách hàng
 • Quản lý thông tin khách hàng theo tập khách hàng đã phân loại
 • Cập nhật sự thay đổi trong thông tin của khách hàng và tiến hành điều chỉnh IPS
Scroll to Top