Vietnam Securities Market

Các môn học

 • Ngành chứng khoán Việt Nam
 • Thị trường vốn
 • Môi trường pháp lý Việt Nam
 • Tổng quan về Kinh tế học
 • Các chính sách kinh tế
 • Chứng khoán có thu nhập cố định: Đặc điểm và loại
 • Chứng khoán có thu nhập cố định: Định giá và giao dịch
 • Chứng khoán vốn: Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi
 • Chứng khoán vốn: Giao dịch cổ phiếu
 • Phái sinh
 • Các tập đoàn và Báo cáo tài chính của họ
 • Tài chính và niêm yết chứng khoán
 • Phân tích cơ bản và kỹ thuật
 • Phân tích công ty
 • Giới thiệu về Phương pháp Tiếp cận Danh mục Đầu tư
 • Quy trình quản lý danh mục đầu tư
 • Quỹ mở: Cơ cấu và quy định
 • Quỹ mở: Các loại và Đặc điểm
 • ETF
 • Đầu tư BĐS, Private Equity, ...: Lợi ích, Rủi ro và Cơ cấu
 • Đầu tư BĐS, Private Equity, ...: Chiến lược và Hiệu suất
 • Các sản phẩm được quản lý khác
 • Sản phẩm có cấu trúc
 • Thuế Việt Nam
 • Tài khoản dựa trên phí
 • Làm việc với khách hàng bán lẻ
 • Làm việc với khách hàng tổ chức
Scroll to Top